Сборники, преподавателей филиала

Год издания

Автор(ы)/Составитель(и) Наименование,
вид издания
Аннотация

Ссылка

2019

Ахметниязова А. Ж., старший преподаватель кафедры инновационного образования и информационных технологий филиала АО «НЦПК «Өрлеу» ИПКПР по Павлодарской области.

 

Сарсенова С.К., старший преподаватель кафедры инновационного образования и информационных технологий филиала АО «НЦПК «Өрлеу» ИПКПР по Павлодарской области.

«Развитие навыков функционального чтения учащихся в условиях обновления содержания среднего образования»

 

Методические рекомендации

Данные методические рекомендации предназначены для учителей русского языка общеобразовательных школ для развития навыков функционального чтения учащихся в рамках обновленных учебных программ.

2019

Ахметниязова А.Ж., старший преподаватель кафедры инновационного

образования  и  информационных  технологий  филиала  АО  «НЦПК  «Өрлеу»

«ИПК ПР по Павлодарской области»

 

Идилуп А.Т., старший преподаватель кафедры инновационного образования и

информационных  технологий  филиала  АО  «НЦПК  «Өрлеу»  «ИПК  ПР      по

Павлодарской области»

«Ступени успеха молодого учителя»

 

Электронный методический сборник

Электронный методический сборник имеет практическую направленность и способствует повышению профессиональной компетентности молодого педагога в условиях обновления содержания среднего образования Республики Казахстан.

2019

Ауталипова Б.Ж., старший преподаватель кафедры психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса филиала АО «НЦПК «Өрлеу» ИПКПР по Павлодарской области» Методические рекомендации

по суммативному оцениванию

(предмет «физика» 7-8 классы)

 

Методические рекомендации

Методические рекомендации составлены в помощь учителю при планировании суммативного оценивания за раздел и за четверть по предмету «Физика» для обучающихся 7-8 классов общеобразовательных школ.

Даны практические рекомендации по разработке заданий для суммативного оценивания учебных достижений учащихся по физике.

Для проведения суммативного оценивания за четверть предлагается спецификация со схемой выставления баллов.

Методические рекомендации предназначены для учителей физики, администрации школ, методистов отделов образования, школьных координаторов по критериальному оцениванию и других заинтересованных лиц.

2019

«Өрлеу» БАҰО АҚ филиалы Павлодар облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру институты Инновациялық білім беру және ақпараттық технологиялар кафедрасының аға оқытушысы   А. Ж. Несипбаева «Қазақтан тарихы», «Дүниежүзі тарихы», «Құқық негіздері» пәндері бойынша

9-сыныптарға арналған

қысқа мерзімді сабақ  жоспарлар

жинағы

Бұл жинақта «Қазақстан тарихы», «Дүниежүзі тарихы», «Құқық негіздері» пәндері бойынша сабақ жүргізетін мұғалімдердің қысқа мерзімді жоспарлары ұсынылған. Жинақ тарих пән мұғалімдеріне күнделікті сабақтарын жоспарлауға көмек ретінде ұсынылып отыр.

2019

С.К. Шабажанова, «Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы Павлодар облысы бойынша ПҚБАИ білім беру үдерісін психологиялық және педагогикалық қостау кафедрасының аға оқытушысы «Коммуникативтік дағдылар негізінде латыннегізді қазақ әліпбиіне үйрету әдістемесі»

 

 

Әдістемелік нұсқаулық

Әдістемелік ұсынымда қазақ әліпбиінен латын графикасына көшудің тарихи аспектілері, жаңа графиканы меңгертудің тың тәсілдері мен әдістері қарастырылып, коммуникативтік дағдылар негізінде графиканы жедел үйретудің тәжірибелік жолдары  ұсынылған.

Әдістемелік ұсыным жоғары оқу орындарының оқытушыларына, білім беру ұйымдарының қызметкерлеріне, біліктілікті арттыру жүйесінің қызметкерлеріне, сондай-ақ жалпы жаңа графиканы үйренуші ересектерге  арналған.

2019

«Өрлеу» БАҰО АҚ филиалы Павлодар облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру институты Инновациялық білім беру және ақпараттық технологиялар кафедрасының аға оқытушысы   О. Эртисхан Оқыту мемлекеттік тілде жүргізілетін мектептердегі «Қазақ әдебиеті» пәні бойынша

9  сыныпқа арналған

қысқа мерзімді жоспарлар

жинағы

Бұл жинақта оқыту мемлекеттік тілде жүргізілетін мектептердегі «Қазақ әдебиеті» пәні бойынша сабақ жүргізетін мұғалімдердің қысқа мерзімді жоспарлары ұсынылған. Жинақ жалпы орта білім беретін мектептердің мұғалімдеріне күнделікті сабақтарын жоспарлауға көмек ретінде ұсынылып отыр.

2019

«Өрлеу» БАҰО АҚ филиалы Павлодар облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру институты Инновациялық білім беру және ақпараттық технологиялар кафедрасының аға оқытушысы   А.Б. Мигранова Оқыту орыс тілінде жүргізілетін мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті пәні бойынша

5,7,8,9-сыныптарға арналған

қысқа мерзімді жоспарлар жинағы

 

Бұл жинақта оқыту орыс тілінде жүргізілетін мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті пәні бойынша сабақ жүргізетін мұғалімдердің қысқа мерзімді жоспарлары ұсынылған. Жинақ қазақ тілі мен әдебиеті кіріктіріліп оқытылатын мектеп мұғалімдеріне күнделікті сабақтарын жоспарлауға көмек ретінде ұсынылып отыр.

2019

«Өрлеу» БАҰО АҚ филиалы Павлодар облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру институты Инновациялық білім беру және ақпараттық технологиялар кафедрасының аға оқытушысы                А.Б. Мигранова Оқыту орыс тілінде жүргізілетін мектептердегі «Қазақ тілі мен әдебиеті» пәні бойынша

1-2-сыныптарға арналған

жиынтық бағалаудың

тапсырмалар жинағы

Бұл жинақта оқыту орыс тілінде жүргізілетін мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті пәні бойынша 1-2-сыныптарға арналған жиынтық бағалаудың тапсырмалары ұсынылған. Жинақ қазақ тілі мен әдебиеті кіріктіріліп оқытылатын мектеп мұғалімдеріне тоқсандық жиынтық бағалауды өткізуге көмек ретінде ұсынылып отыр.

2019

Идилуп А.Т., старший преподаватель кафедры инновационных технологий и методики преподавания естественнонаучных (гуманитарных) дисциплин филиала АО «НЦПК «Өрлеу» Институт повышения квалификации педагогических работников  по Павлодарской области». Оценивание как одна из форм  развития

навыков критического мышления

младшего школьника

 

Методические рекомендации

Методические рекомендации направлены на совершенствование практики учителя начальных классов по развитию навыков критического мышления в контексте внедрения системы критериального оценивания в условиях обновления содержания образования. Систематическое  применение  методов и приемов, направленных на развитие оценочных суждений в процессе оценивания, формируют способы мыследеятельности, активизируют познавательный процесс младшего школьника.

Настоящие рекомендации адресованы учителям, осуществляющим педагогическую деятельность  в организациях образования.

2019

Ахметниязова А.Ж., старший преподаватель кафедры инновационного образования и информационных технологий, магистр педагогических наук «Планирование методов дифференциации в учебных заданиях по предметам «Русский язык» и «Русский язык и литература», 9 класс»

 

Сборник учебных заданий

В сборнике содержатся учебные задания с использованием различных методов дифференциации, разработанные слушателями образовательных программ курсов повышения квалификации в рамках обновления содержания среднего образования.

Сборник рекомендован учителям русского языка и литературы общеобразовательных школ Павлодарской области.

2019

Саворовская  Т. Ю., старший преподаватель кафедры инновационного образования и информационных технологий филиала АО «НЦПК «Өрлеу» ИПКПР по Павлодарской области «Проектирование индивидуального образовательного маршрута профессионального развития педагога в условиях обновления содержания среднего образования»

 

Методические рекомендации

В методических рекомендациях расматриваются актуальные вопросы проектирования компетентностной модели профессионального развития педагога в условиях обновления содержания среднего образования в Республике Казахстан. Представлены методические рекомендации по планированию индивидуального образовательного маршрута профессионального развития педагога.

Данные методические рекомендации предназначены представителям школьной администрации, руководителям методических объединений, методистам, учителям, студентам педагогических учебных заведений, слушателям курсов повышения квалификации педагогических работников.

Саворовская Т.Ю. старший преподаватель кафедры инновационных технологий и методики преподавания естественнонаучных (гуманитарных) дисциплин филиала АО «НЦПК «Өрлеу» Институт повышения квалификации педагогических работников  по Павлодарской области»

Сборник заданий для формативного оценивания по естествознанию и биологии

Сбориник ориентирован на совершенствование оценочной практики учителя биологии и естествознания в контексте внедрения системы критериального оценивания в условиях обновления содержания образования. Систематическое  применение  методов и приемов, направленных на развитие оценочных суждений в процессе оценивания, формируют способы мыследеятельности, активизируют познавательный процесс школьника.

Настоящий сборник адресован учителям, осуществляющим педагогическую деятельность  в организациях образования.

2020 Сарсенова С.К., старший преподаватель кафедры инновационного образования и информационных технологий, магистр педагогических наук «Планирование уроков по предмету «русский язык»  и «русская литература» 9 класс»

 

Сборник уроков краткосрочного планирования

В сборнике содержится краткосрочное планирование уроков  с использованием различных методов дифференциации, разработанные слушателями образовательных программ курсов повышения квалификации в рамках обновления содержания среднего образования.

Сборник рекомендован учителям русского языка и русской литературы общеобразовательных школ Павлодарской области.

 

Автор записи: Асет Жакиянов