Онлайн анкетирование

ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ КУРСТАРҒА АРНАЛҒАН САУАЛНАМА

АНКЕТИРОВАНИЕ ПО КРАТКОСРОЧНЫМ КУРСАМ

Кіріc Сауалнамаcы / Входная анкета

Шығыс сауалнамасы / Выходная анкета

 


 

ОРТА БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫН ЖАҢАРТУ АЯСЫНДА БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ КУРСЫ ТЫҢДАУШЫЛАРЫНА АРНАЛҒАН САУАЛНАМА

АНКЕТИРОВАНИЕ ДЛЯ СЛУШАТЕЛЕЙ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ В РАМКАХ ОБНОВЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН ТИПО

Кіріc Сауалнамаcы / Входная анкета

Шығыс сауалнамасы / Выходная анкета

 


 

«ӨЗІН-ӨЗІ ТАНУ» «ЖАЛПЫАДАМЗАТТЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚТАР ТУРАЛЫ» КУРС САУАЛНАМАCЫ

АНКЕТИРОВАНИЕ СЛУШАТЕЛЕЙ КУРСА ПО ПРОГРАММЕ НРАВСТВЕННО-ДУХОВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «САМОПОЗНАНИЕ»

Кіріc Сауалнамаcы / Входная анкета

Шығыс сауалнамасы / Выходная анкета

 


 

РОБОТОТЕХНИКАНЫ ДАМЫТУ БОЙЫНША ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ КУРСТАРЫНЫҢ ТЫҢДАУШЫСЫНА АРНАЛҒАН КІРІС САУАЛНАМАCЫ

АНКЕТА СЛУШАТЕЛЯ КРАТКОСРОЧНЫХ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПО РАЗВИТИЮ РОБОТОТЕХНИКИ

Кіріc Сауалнамаcы / Входная анкета

Шығыс сауалнамасы / Выходная анкета

 


 

МЕКТЕП КІТАПХАНАШЫЛАРЫНА, АҒА ТӘЛІМГЕРЛЕРГЕ, «ӨЛКЕТАНУ» ПӘНІ БОЙЫНША ҚЫСҚА МЕРЗІМДІ БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ КУРС ТЫҢДАУШЫЛАРЫНА АРНАЛҒАН САУАЛНАМА

АНКЕТА СЛУШАТЕЛЯ КРАТКОСРОЧНЫХ КУРСОВ
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ БИБЛИОТЕКАРЕЙ ШКОЛ, СТАРШИХ ВОЖАТЫХ, ПО ПРЕДМЕТУ «КРАЕВЕДЕНИЕ»

Кіріc Сауалнамаcы / Входная анкета

Шығыс сауалнамасы / Выходная анкета